حافظ Hafez

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است   جانا به حاجتی که تو را هست با خدا کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است   ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است   ارباب حاجتیم […]

عقیق

 نگین گوهر سنگ قیمتی   گوهر سنگ قیمتی نگین بر خود از ساز شکفتن‌کی‌گمان دارد عقیق درخور نامت تبسم در دهان دارد عقیق   جای آن داردکه باشد باب دندان طمع نسبت دوری به لعل دلبران دارد عقیق   بسکه بی‌آب است این صحرای شهرت اعتبار روز و شب نقش نگین زیر زبان دارد عقیق   […]

مناظره گوهر و سنگ

مناظره گوهر و سنگ پروین اعتصامی   مناظره گوهر و سنگ پروین اعتصامی انگشتر انگشتر شنیدستم که اندر معدنی تنگ سخن گفتند با هم، گوهر و سنگ   چنین پرسید سنگ از لعل رخشان که از تاب که شد، چهرت فروزان   بدین پاکیزه‌روئی، از کجائی که دادت آب و رنگ و روشنائی   درین تاریک […]